Εορτολόγιο

Κυριακή του Πάσχα, Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν Λαοί!

[caption id="attachment_7900" align="aligncenter" width="1164"] Η Ανάστασις. Τοιχογραφία, Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη.[/caption] «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας». ...

Μεγάλο Σάββατο, «Δείξον ημίν ως προείπας, Χριστέ την Ανάστασιν»!

  [caption id="attachment_7894" align="aligncenter" width="727"] «Ο Επιτάφιος». Τοιχογραφία, (1312), στον εξωνάρθηκα της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου[/caption] Σινδόνι καθαρᾷ καὶ ἀρώμασι θείοις, τὸ Σῶμα τὸ σεπτόν, ἐξαιτήσας Πιλάτῳ, μυρίζει καὶ τίθησιν, Ἰωσὴφ καινῷ μνήματι· ὅθεν ὄρθριαι, αἱ μυροφόροι γυναῖκες, ἀνεβόησαν· Δεῖξον ἡμῖν ὡς προεῖπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν....

Μεγάλη Τρίτη, Ο Νυμφίος o κάλλει Ωραίος, παρά πάντας ανθρώπους, ο συγκαλέσας ημάς, προς εστίασιν πνευματικήν του νυμφώνος σου…

Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος, παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς, πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ νυμφῶνός σου, τὴν δυσείμονά μου μορφήν, τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον, τῇ μεθέξει τῶν παθημάτων σου, καὶ στολὴν δόξης κοσμήσας, τῆς σῆς ὡραιότητος, δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον, τῆς Βασιλείας σου ὡς εὔσπλαγχνος. ...

Μεγάλη Δευτέρα: «Των Παθών του Κυρίου τας απαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί»!

[caption id="attachment_7838" align="aligncenter" width="1068"] Νικόλαος Τζαφούρης: Άκρα ταπείνωση. Τέλη 15ου αιώνα. Διαστάσεις 43,8 x 32,7 εκ. Βυζαντινό και Χριστιανικό Εικονικό Μουσείο Αθήνας.[/caption]   Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς, ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν· ὁ γὰρ Κτίστης ἔρχεται, σταυρὸν καταδέξασθαι, ἐτασμούς καὶ μάστιγας,...